Zápis do 1. tříd starý

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 - AKTUALIZOVANÉ ÚDAJE
 
1. Termín podání žádosti:
1. 4. - 30. 4. 2020
 
2. Podklady
A - ŽÁDOST O ZÁPIS
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


B - ŽÁDOST O ODKLAD
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/klinický lékař
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


C - ŽÁDOST O ZÁPIS PŘED DOVRŠENÍM 6. ROKU
6 let - 1. 9. - 31. 12. 2020
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem
6 let - 1. 1. 2021 - 31. 8. 2021
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku
Zápisní lístek
Doporučující posouzení PPP/SPC
Doporučující posouzení odborný/dětský lékař
Souhlas zákonných zástupců
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


D. ŽÁDOST PRO DÍTĚ PO ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisní lístek
Souhlas zákonných zástupců
Rozhodnutí o odkladu z loňského roku
Rodný list, pas u cizinců scan, fotokopie
Oprávnění zastupovat dítě v případě zastupování jinou osobou,
než zákonným zástupcem


3. Způsob předání
A. Datovou schránkou qzw25mp
B. E - mail, s elektronickým podpisem na adresu benesova@zsbitovska.cz
C. Poštou Základní škola
Bítovská 1/1246
Praha 4, 140 00
D. Schránka školy na pavilonu A
E. Osobně ve výjimečných případech po domluvě na
e-mailu benesova@zsbitovska.cz, ,
předání podkladů u okénka školy (pavilon A)


4. Harmonogram zápisu
Podání přihlášek 1. - 30. 4. 2020
Předání registračního čísla e - mailem rodičům do 4. 5. 2020
Případné losování 4. 5. 2020 v 15, 00 hodin ve sborovně školy,
za přítomnosti člena Školské rady
Možnost vyjádřit se k odkladům 5. 5. 2020 od 8, 00 do 15, 30 hodin
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 7. 5. 2020
Možnost nahlédnutí do spisu od 11. 5. 2020 dle domluvy na e-mail benesova@zsbitovska.cz
Odevzdání doporučujících posouzení do 31. 5. 2020
Potvrzení nástupu do
ZŠ Bítovská
do 31. 5. 2020
Třídní schůzky přijatých žáků 22. 6. 2020 od 17, 00 hodin

 
Pro rodiče dětí cizinců máme připravené formuláře v angličtině, ukrajinštině a vietnamštině, možno zaslat e-mailem, žádost posílejte na benesova@zsbitovska.cz_____________________________________________________________________________________________
 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021
 
1. Termín zápisu
Zápis se koná ve dnech 1. a 2. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hod. v pavilonu E, Základní školy, Praha 4, Bítovská 1. Na zápis se lze objednat i telefonicky na čísle 261 261 887. Telefonicky se objednáte na konkrétní čas a termín v době od 8:00 do 17:00 hod.. V odůvodněných případech a po domluvě s vedením školy lze zápis absolvovat v náhradním termínu dne 11. dubna 2019.
K zápisu je nutné přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz zakonného zástupce  (v případě cizinců - cestovní doklad dítěte i zákonného zástupce).
 
2. Věk dítěte
6 let k 31. srpnu 2020
- dítě narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.
- pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.
5 let k 31. srpnu 2020
- dosáhne-li věku 6 let od 1. září do 31. prosince 2020 (zákonný zástupce doloží 1 vyjádření – Školského poradenského zařízení PPP nebo SPC).
- dosáhne-li věku 6 let od 1. ledna do 31. srpna 2021 (zákonný zástupce doloží 2 vyjádření – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte).
 
3. Organizace zápisu
- zápis je rozdělen na formální část a motivační část.
- u zápisu je vedení školy a učitelé 1. stupně, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci.
 
4. a) formální část
– po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče – obojí si můžete připravit předem – dokumenty jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.zsbitovska.cz v sekci „Zápis do 1. tříd“. Pokud si přinesete vyplněné dokumenty rovnou, budeme rádi, ale není to nutné.
 
   b) motivační část
– dítě absolvuje „kolečko“ se zapisujícím pedagogem, během kterého plní zábavnou formou různé úkoly. Mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor učitelem, básnička, písnička), úroveň grafomotoriky, chování dítěte, jeho samostatnost, schopnost plnit zadané instrukce. Zápis není zkouška. Jde nám o posouzení školní zralosti. Není nutné dítě na zápis speciálně připravovat. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.
 
5. Registrační číslo
U zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy přijatých a nepřijatých žáků (pod přidělenými registračními čísly) budou zveřejněny na školní vývěsce a na webových stránkách po uzavření správního řízení na přelomu dubna a května.

6. Spádové oblasti (dle vyhlášky  hl. města Prahy,  o školských obvodech základních škol, s účinností od 1. 4. 2023)
Batelovská
Bítovská
Budějovická – lichá č. o. 17–77
Čerčanská
Hanusova
Ješetická
Jihlavská
Krumlovská
Kvestorská
Pelhřimovská
Počátecká
Pod Vršovickou vodárnou II, III
Přímětická
Sedlčanská
Strmilovská
Třeboňská
Václava Sedláčka
Vokáčova
Vyskočilova
Za Brumlovkou
Znojemská
 
7. Kritéria přijetí
- dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu ZŠ Bítovská - 5 bodů
- dítě trvalým pobytem v MČ Praha 4 a sourozenec na ZŠ Bítovská - 4 bodů
- dítě s trvalým pobytem  a sourozenec na ZŠ Bítovská - 3 body
- dítě s trvalým pobytem v MČ Praha 4 - 2 body
- dítě s jiným trvalým pobytem - 1 bod
 
8. Vyhodnocení přijetí
Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. tříd. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy případným losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s případným odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021.
K opakovanému zápisu se též dostaví žáci, kterým byl pro školní roku 2019/2020 povolen odklad povinné školní docházky.
 
9. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy.
 
10. Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
Rozhodnutí vydává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 
11. Odklad povinné školní docházky
Zákonný zástupce žáka požádá o odklad povinné školní docházky a doloží: Žádost o odklad povinné školní docházky, Doporučení školského poradenského zařízení, popř. Doporučení odborného lékaře.
Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 
12. Třídy, třídní učitelé
Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě nebo tři první třídy, podle počtu přijatých žáků. Třídní učitelé 1. tříd 2020/2021 budou určeni v průběhu jarních měsíců.
 
13. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
V úterý 17.3.2020 pořádá ZŠ Bítovská DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 8:00 hod. do 11:00 hod. (vždy v celou hodinu) bude možno získat informace o škole, navštívit vyučování v pavilonu „E“ a prohlédnout si areál školy. Zájemci se dostaví do pavilonu „A“.
 
14. Škola nanečisto
Pro děti ze spádových mateřských škol pořádáme před zápisem akci „Škola nanečisto“, kde se děti seznámí s prostředím školy. Pro děti z MŠ Přímětická se akce uskuteční dne 26. února 2020 a z MŠ Sedlčanská dne 12. března 2020.
 
15. Těšíme se do školy
Pro přijaté žáky pořádáme v květnu 2020 přípravný kurz „Těšíme se do školy“ (4 odpolední lekce), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. O konkrétním termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek. Kurz je bezplatný.
 
16. Informativní schůzka pro rodiče spádových MŠ
Ve středu 5. 2. 2020 v MŠ Sedlčanská od 16:30 hod. a ve čtvrtek 13. 2. 2020 v MŠ Přímětická od 16:00  hod. proběhne informativní schůzka pro všechny rodiče předškoláků za účasti ředitelky ZŠ Bítovská. Náplní schůzky budou informace před zápisem.
 
17. Vzdělávací program
Školní vzdělávací program „Okna dokořán“ zahrnuje mimo běžný učební plán toto vzdělávání: povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku, povinná výuka španělského nebo německého jazyka (od 7. ročníku), povinná výuka informatiky (od 5. ročníku).
 
18. Zájmové kroužky
V průběhu školního roku nabízíme cca 50 zájmových kroužků, včetně anglického jazyka s rodilým mluvčím pro 1. stupeň.
 
19. Školní družina
Škola poskytuje službu – zájmové mimoškolní vzdělávání. Ve škole je zřízeno 7 oddělení školní družiny pro žáky 1. – 4. ročníku. Provozní doba je od 7:00 do 17:30 hod. Poplatek 300,- Kč/měsíc. V rámci ŠD je organizována řada akcí, výletů a soutěží.
 
20. Stravování
Škola poskytuje službu – školní stravování. Třikrát v týdnu možnost výběru ze dvou jídel. Jídelníček je na webu školy. Možnost objednávek a odhlášek stravy přes Internet.
 
21. Způsob školních plateb
Veškeré úhrady poplatků (stravné, ŠD a ostatní) probíhají bezhotovostně. Každý přijatý žák obdrží evidenční číslo, které je součástí variabilního symbolu při platbách, podle nějž lze identifikovat plátce. Toto číslo je přiděleno na celou školní docházku.
 
22. Pedagogicko-psychologická poradna
V případě potřeby vyšetření či jiných problémů v souvislosti se zápisem do 1. ročníku ZŠ a případným odkladem povinné školní docházky se lze obrátit na PPP Prahy 4, Francouzská 56/260, Praha 10, Mgr. Klára Zajíčková, tel. 267997031-2.
 
23. Třídní schůzka pro rodiče před zahájením školní docházky
V pondělí 22. 6. 2020 od 17:00 hod. se konají v pavilonu „E“ třídní schůzky rodičů přijatých žáků 1. tříd před zahájením povinné školní docházky.
 
Další informace můžete získat na telefonním čísle 261 261 887. Za konání zápisů je zodpovědná Mgr. Markéta Benešová a Mgr. Hana Holanová.