Informace o zpracování osobních údajů

Povinně zveřejňované informace
 
Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, příspěvková organizace, (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána   na základě povinností uložených škole  ze zákona. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů   se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však škola provádí jen výjimečně.
 
Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména  o tom,  za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných  v zájmu školy nebo  z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování  v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. nařízením EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují  do zájmů nebo základních práv   a svobod osoby.
 
Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Jana Pužmanová, e mail poverenec.gdpr@praha4.cz
 jana.puzmanova@praha4.cz, tel. 261 192 487.
 
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS qzw25mp, e-mailem  na adrese: skola@zsbitovska.cz, písemně s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím pošty na adresu školy nebo osobně s platným průkazem totožnosti   na adrese školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva:
- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- na přenositelnost údajů
 
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných   na základě souhlasu  a rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
V Praze dne 18. 1. 2024                                                            Mgr. Markéta Benešová
                                                                                                          ředitelka ZŠ