Spolek rodičů

Želva Melichar

Jako občanské sdružení byla Želva Melichar založena rodiči žáků ZŠ Bítovská dne 11.5.2009. Valnou hromadou dne 19.6.2019 následně došlo v souladu s novým občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) k transformaci sdružení na zapsaný spolek vedený v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze s oficiálním jménem Želva Melichar, z.s.
 

Cíle spolku:
Cílem spolku je podpora a rozvoj Základní školy Bítovská, jejích žáků a vyučujících. Toho je dosahováno aktivní účastí rodičů a získáváním finančních prostředků z veřejného sektoru formou grantů, ze soukromého sektoru formou sponzoringu a konečně pak od členů spolku formou členských příspěvků.

Aktivity spolku a aktuality:
 • Valná hromada spolku s hlasováním o novém složení výkonného výboru - online zde. Prosíme o účast, potřeba je nadpoloviční účast členů! Hlasování možné až do 7.července. Více informací níže na této stránce, viz program.
 • Dne 23. května si připomeneme na ZŠ Bítovská Světový den želv - přidejte se k nám, vzpomínkou nebo dárcovstvím - přispějte např. na konto České koalice pro ochranu biodiverzity, se kterou na programu, který proběhne na naší ZŠ k připomenutí tohoto významného dne, spolupracujeme. S jejich pomocí u nás vystoupí i Viktorie Seifertová, jejíž životní cesta a entuziasmus jsou fascinující. Program bude pestrý a představí žákům ochranu přírody z několika různých pohledů. Věříme, že se nám podaří založit u nás novou tradici! 
 • Ani letošní rok Želva Melichar nepolevuje ve své aktivitě. Ze tří podaných žádostí o dotaci MČ Praha 4 uspěla naše želva ve dvou případech - (1) Den pro životní prostředí na ZŠ Bítovská (proběhne dne 23.5. kdy se připomíná Světový den želv, spolek s pomocí grantu zajistí většinu programu), a (2) Kumunitní akce spolku (z něj budeme spolufinancovat akce v průběhu celého roku od Vítání prvňáčků, přes Mikulášskou besídku, Noc s Andersenem atd. až po loučení s deváťáky). Děkujeme touto cestou MČ Praha 4 za opakovanou důvěru!
 • Dne 29.4. proběhne v jídelně ZŠ první ročník školního bazárku knih - podílíme se na jeho programu: workshop ilustrátora Doktora Racka (vydavatelství Labyrint) a prodejní krámek Knihobalu (designové obaly na knihy různých velikostí).
 • V roce 2023 spolek rodičů Želva Melichar nakoupil z dotace MČ PRAHA 4 krmení pro ptactvo - děkujeme, žákům a škole, že se staráte o lepší životní prostředí školy i Prahy! Foto v galerii školy zde.
 • KRÁSNÉ VÁNOCE A RADOSTNÝ NOVÝ ROK 2024! (naše přání zde, dárek pro děti pořízen s pomocí dotace MČ Praha 4)
 • Konec roku se blíží a čerti s ním. Pořádáme proto opět veselou a letos klidnou besídku pro menší hravé děti: MIKULÁŠSKA ANEB PEKELNÉ ČERTOVINY (pozvánka zde), která se uskuteční 29. listopadu od 17h ve školní jidělně. Drobné občerstvení jako vždy zajištěné! Pro děti členů spolku vstup zdarma (vstupenky po domluvě k vyzvedutí u Ilony Matějíčkové, zelvamelichar.aktivity@seznam.cz), ostatní (rodiče a děti nečlenů starší 3 let) mají vstupné 50 Kč (k zakoupení v sekretariátu školy - paní Sauerová tel. 261 261 887). Vstupenky budou k převzetí a zakoupení i na školním lampionovém průvodu 13.11. od 16h, kde naše Želva nabídne teplé nápoje všem účastníkům. Nejste-li členy spolku, přidejte se :-) POŘÁDÁ SPOLEK RODIČŮ ŽELVA MELICHAR S PODPOROU DOTACE MČ PRAHA 4.
 • VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE! Zahajujeme nový školní rok 2023-24! Nejprve mezi rodiči žáků prvních tříd hned 4. září, následně pak v pátek dne 8. září od cca 9:00 do 10:30 proběhne tradiční VÍTÁNÍ A PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ, o program se postará Cucíno :-) o ceny pak naši sponzoři, kterými jsou společnosti Passerinvest, BBraun a DBK a vydavatelství časopisů Skaut, Sluníčko, Šikulka a Tečka. Velké díky si zaslouží i radnice MČ PRAHA 4, která naší aktivitu podporuje. POŘÁDÁ SPOLEK RODIČŮ ŽELVA MELICHAR S PODPOROU DOTACE MČ PRAHA 4.
 • PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ A NEZAPOMENUTELNÉ PRÁZDNINY. TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2023-24, KTERÝ OPĚT ZAHÁJÍME VÍTÁNÍM PRVŇÁČKŮ.
 • Spolek rodičů Želva Melichar uspěl se svými žádostmi o granty z fondu Městské části Praha 4, pomůžeme dětem v péči o krmítka pro ptáčky a dále budeme pečovat o dobré vztahy rodičů a žáků se školou v rámci akcí pro děti i rodiče. Děkujem MČ Praha 4!
* Informace o dalších minulých aktivitách naleznete ve výroční zprávách zde na stránkách.

DĚKUJEME MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ZA FINANČNÍ PODPORU
MČ Praha 4
Kontakty, sídlo, číslo bankovního účtu:
Želva Melichar, z.s.,Bítovská 1, 140 00 Praha 4
IČ: 26558947,  Datová schránka: i2pcfcp
Číslo bankovního účtu (u FIO bank, a.s. je i odkazem na transparentní účet): 2001668327 / 2010
Email: zelva.melichar@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/375176206536158/
Lukáš Zach, předseda výkonného výboru, tel. 605 232 672 (náměty, připomínky, sponzoring, členství,...)
Ilona Matějíčková, člen výkonného výboru, tel. 737 166 129  (akce pro děti)
Jitka Erbenová, člen výkonného výboru, tel. 604 427 592 (členství, účetnictví,učitelé,..)


Roční členský příspěvek:
Pro školní rok 2022/23 je stanoven členský příspěvek ve výši 500 Kč za člena (dítě). Pro placení členského příspěvku je preferován bezhotovostní převod (do zprávy příjemci uvést v příkazu jméno a třídu žáka) popř. vklad hotovosti na přepážce FIO banky (uvést na vkladu jméno a třídu žáka). Ve výjimečných případech lze provést platbu v hotovosti přímo k rukám vedení spolku a to oproti vydáni příjmového dokladu.
 • QR kód pro platbu přímo z mobilního bankovnictví (stačí poté jen doplnit jméno a třídu):

Přihlášení do spolku:
Podmínkou členství ve spolku je podání písemné přihlášky a zároveň zaplacení ročního členského příspěvku ve výši stanovené valnou hromadou. Přihlášku si můžete stáhnout k tisku ve formátu pdf:  PŘIHLÁŠKA nebo si ji vyzvednout u nástěnky školní družiny, kde najdete také nově aktuální informace spolku.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat:
 • třídnímu učiteli žáka
 • hospodářce školy
 • skenem na email spolku
 • osobně vedení spolku
Valná hromada spolku:
S členstvím je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, přičemž je možné k tomu zplnomocnit např. zástupce třídy (vzor plné moci níže). Termíny valných hromad jsou stanovovány v závislosti na termínech třídních schůzek a jsou vždy oznámeny emailem společně s programem minimálně 15 dní předem. Pro usnášeníschopnost je potřebná účast vždy alespoň poloviny všech členů spolku.

Výroční zprávy:
Výroční zpráva za školní rok 2019-20
Výroční zpráva za školní rok 2020-21
Výroční zpráva za školní rok 2021-22
Výroční zpráva za školní rok 2022-23
 
Stanovy spolku, programy a zápisy z valných hromad:
Zápis VH ze dne 29. 7. 2019
Zápis VH ze dne 19. 6. 2019
Zápis VH ze dne 20. 3. 2019
Program VH dne 2.12.2019 resp. náhradní dne 7.1.2020
Zápis VH ze dne 7.1.2020
Program online VH dne 15.3. - 21.3.2021
Zápis VH online ze dne 15.3. - 21.3.2021
Program VH ze dne 13. 6. 2022 resp. náhradní dne 23.6.2022
Zápis VH ze dne 23.6.2022
Program online VH dne 27.6. - 7.7.2024

Plná moc (vzor pro jednotlivce, vzor hromadné) k zastupování při VH.
Platné stanovy spolku Želva Melichar z.s. (ke dni 23.6.2022)

*********************************************************************************
ČASTO KLADENÉ DOTAZY:
 
Proč existuje spolek?
Spolky rodičů jsou běžnou součástí školního života. Na naší škole byla tradice přerušena a od září 2019opět obnovena. Jsme bezprostředními partnery školy a pomáháme tam, kde se škole nedostává finančních prostředků nebo jiné pomoci. Ke vzájemné důvěře přispívá i zájem vedení školy se setkání s rodiči ze spolku a spolupráce na kulturních a společenských akcích.
 
Proč přispět a stát se členem?
Pokud se stanete členem spolku, můžete rozhodovat o osudu peněz, které formou příspěvku do spolku vložíte. Hlas spolku s větším počtem členů bude mít samozřejmě větší váhu při jednáních se sponzory, se zřizovatelem školy (Praha 4) nebo v grantových řízeních.

Mohu přispět a nestát se členem spolku? 
Můžete a pro daňové účely k tomu obdržíte i potřebné doklady. Ale jen jako členové budete mít právo hlasovat na valných hromadách mj. jak se příjmy naloží. Proto vás prosíme o minimální část údajů v přihlášce, se kterými budeme nakládat důvěrně a v souladu s GDPR.

Kdo může nakládat s penězi?
Přístup k účtu je stejně jako v případě jednání spolku zajištěn vždy dvěma společnými podpisy předsedy a místopředsedy. Na náš transparentní účet se může kdokoliv z vás online podívat. 
  
Kam peníze půjdou?
Za peníze z členských příspěvků, sponzorských darů a grantů jsou pořizovány věci či organizovány akce zejména s ohledem na žádosti vedení školy, učitelů či dle nápadů členů spolku. A to zpravidla až po schválení rozpočtu na schůzi. Příklady: vítání prvňáčků, příspěvek na ples 9. tříd, na dětský či sportovní den pro všechny děti, knížky do lavic či školní knihovny, dětská hřiště, skříňky pro děti pro uložení věci, internetové stránky školy aj. Čím více nás je, tím více dokážeme pomoci.
 
Jaké jsou plány do budoucna?
Peníze nemusí být to jediné, o co chce spolek usilovat. Rádi bychom prohloubili komunikaci mezi rodiči a vedením školy a to i formou neformálních setkání. Dětem chceme pomoci zajistit exkurze v zajímavých firmách a institucích, možnosti výletů či odpoledních aktivit ve škole. Plánujeme pomoc s rozvojem školního časopisu a parlamentu, nebo upevnění loga Želvy jako školní identity.
 
Proč nabízíme výlety či odpolední představení?
Děti se ze školy znají, a proč někdy netrávit společně čas na výletě či jiné společenské akci? Tyto akci jsou pro členy spolku navíc za sníženou cenu nebo zcela zdarma, ostatní (např. jejich kamarádi - nečlenové) svojí účast hradí. Pro aktuální výlety je nejlepší sledovat náš Facebook.
 
Budu se muset účastnit valných hromad – hlasování?
Samozřejmě budeme rádi, když přijdete. Pokud nebudete mít čas, je k dispozici formulář plné moci, kterým zplnomocníte k hlasování někoho jiného, ideálně společně s dalšími rodiči ze třídy jediného třídního zástupce (rodič dětí ze stejné třídy, kam chodí i vaše dítě). Pokud na valnou hromadu nepřijdete a nikomu nedáte plnou moc, pak rozhodnou ti, kdo na hlasování přijdou.

********************************************************************